PROFILE

STATUS / RIDER

NAME / KENICHI TOSHINO

BORN / OITA

LIVE / FUKUOKA

FOLLOW KENICHI